Get Adobe Flash player

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład jednej nieruchomości. Dotyczy to zarówno lokali wyodrębnionych, jak i niewyodrębnionych, które mogą być rozmieszczone nawet w kliku budynkach, jednakże znajdujących się w granicach tej samej nieruchomości gruntowej.

Samo pojęcie wspólnoty mieszkaniowej wprowadziła ustawa o własności lokali z 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z póź. zm.), która określiła sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, a także prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Współwłaściciele mają duże możliwości, jakie daje im ustawa, w organizowaniu i kształtowania zasad współżycia społecznego w ramach wspólnoty. Najczęściej, już po wyborze zarządu, zdają się w tym zakresie na zarządców nieruchomości, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie i wykształcenie oraz licencję na wykonywanie tego zawodu. Warto jednak pamiętać, iż to decyzje podejmowane w ramach zarządu zwykłego (podejmowane przez zarząd) oraz zarządu przekraczającego zarząd zwykły (podejmowane przez ogół współwłaścicieli na zebraniach lub/i w drodze indywidualnego zbierania głosów), określają zasady i wyznaczają granice pracy i wykonywania zaleceń przez zarządców. Szczegółowy zakres obowiązków zawsze określa umowa pomiędzy stronami.

Prawidłowe, zgodne z prawem i bezkonfliktowe funkcjonowanie wspólnoty, uzależnione jest w szczególności od sposobu w jaki zorganizujemy wspólnotę i dopełnimy wszelkich formalności. Powstałe nieprawidłowości mogą właścicielom w znaczny sposób utrudnić życie i stanowić źródło konfliktów i nieporozumień, których przecież chcemy i możemy uniknąć.

Wspólnoty się nie zakłada. Powstaje ona z mocy prawa, z chwilą wyodrębnienia i sprzedaży pierwszego lokalu, gdy możemy już, w ramach jednej nieruchomości, określić granice nieruchomości lokalowej oraz nieruchomości wspólnej, oraz mamy dwóch współwłaścicieli tej nieruchomości.

Z Wspólnoty nie można się wypisać lub zrezygnować z członkostwa w niej. Przynależność do wspólnoty wiąże się bezpośrednio z prawem własności nieruchomości lokalowej w nieruchomości gruntowej lub budynkowej. Zatem jedyną możliwością wystąpienia z Wspólnoty jest pozbycie się prawa własności lokalu lub też podział nieruchomości gruntowej, co wiąże się z podziałem geodezyjnym działki.

Wspólnota może prowadzić własną działalność gospodarczą i na różne sposoby obniżać koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, poprzez m.in. pozyskiwanie pożytków, wykonywanie niektórych prac własnym staraniem.