Get Adobe Flash player

Jak odwołać Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej?

Zgodnie z art. 20 Ustawy o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r, nr 80, poz. 903 z póź. zm.) członkowie wspólnoty mieszkaniowej, w której jest więcej niż 7 lokali (wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi) są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.
Zgodnie z pkt. 2. ww artykułu Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien zostać odwołany na walnym zebraniu wspólnoty. Walne zabranie wspólnoty może zostać zwołane na wniosek właścicieli lokali posiadających 10 % udziałów. Wniosek o zwołanie walnego zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej powinien zawierać porządek obrad, a także treść proponowanej uchwały w sprawie odwołania zarządu.
Zebraniem obwiązkowym każdej wspólnoty mieszkaniowej jest odbycie zabrania co najmniej raz w roku, w jego pierwszym kwartale. W wypadku nie zwołania takiego zebrania w ww. terminie, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.
O zebraniu, terminie i miejscu należy pisemnie zawiadomić wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku trudności z udziałem na zebraniu większości członków wspólnoty (liczonych udziałem) prawo przewiduje możliwość głosowania poprzez indywidualne zbieranie głosów. Osoby, które są obecne na zabraniu zagłosują w jego trakcie, a pozostali w późniejszym terminie. Głosy w tym trybie głosowania zbiera jednak obecny zarząd wspólnoty. Gdy nie dopełni tego obowiązku (np. zbojkotuje inicjatywę mieszkańców), to zbieraniem głosów może zająć się jeden z członków wspólnoty.
Wyniki głosowania należy przesłać pisemnie wszystkim członkom wspólnoty.
W przypadku odwołania dotychczasowego zarządu, prawidłowym działaniem jest wybór nowego zarządu, już na tym samym zebraniu. Tak więc wybór nowych władz powinien znaleźć się w porządku obrad (we wniosku o jego zwołanie).
Jeżeli dotychczasowy zarząd zostanie odwołany dopiero w wyniku indywidualnego głosowania, to konieczne będzie zwołanie kolejnego zebrania, którego celem będzie wybór nowego zarządu wspólnoty mieszkaniowej.