Get Adobe Flash player

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy szukają zarządcy dla swoich nieruchomości oraz do tych którzy nie są zadowoleni z obecnej czy dotychczasowej formy sprawowania zarządu.

Proponujemy Państwu przekazanie naszej pasji, zapału i ochoty do pracy na rzecz Waszej nieruchomości, dbania o nią jak o własny dom oraz działania na jej korzyść zgodnie z Państwa potrzebami i wymogami.

Staramy się prowadzić czynności bez konieczności wizyt w siedzibie naszej firmy.

Oferujemy zróżnicowany moduł rozliczeń zależny od specyfiki i charakteru danej nieruchomości.

Swoją szczegółową ofertę możemy zaproponować po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami i zakresem życzeń związanych z zarządzaniem Waszą nieruchomością oraz wizytą naszego pracownika na nieruchomości.

Wyrażamy nadzieję, iż zawarte poniżej materiały i przedstawione propozycje wzbudzą Państwa zainteresowanie spełniając Państwa wymagania i oczekiwania wobec Zarządcy Nieruchomości.

W przypadku szczegółowych pytań chętnie służymy wszelką pomocą i prosimy o kontakt telefoniczny.

Wśród proponowanego zakresu usług SITKIEWICZ - Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami zobowiązujemy się do administrowanie/zarządzania nieruchomością w sposób, który zapewni jej prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie, w szczególności proponujemy poniższy katalog zadań i obowiązków:

 1. przejęcie nieruchomości, potwierdzone protokołem przekazania, wraz z jej dokumentacją (prawna, finansową, eksploatacyjna, techniczną w tym: budowlaną, powykonawczą i książką obiektu budowlanego);
 2. zapoznanie się z dokumentacją i jej weryfikacja, pod względem zakresu;
 3. zapewnienie WSPÓLNOCIE, zgodnie z jej wolą, na odbiorach i przeglądach obecności inspektora budowlanego, a w zależności od potrzeb innych specjalistów branżowych w zakresie budownictwa;
 4. przechowywanie wszelkiej dokumentacji nieruchomości (prawnej, finansowej, eksploatacyjnej, technicznej w tym: projektowej, budowlanej, powykonawczej oraz książki obiektu budowlanego);
 5. bieżące prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 6. organizowanie i nadzór utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców i użytkowników oraz terenów zewnętrznych;
 7. zapewnienie odpowiedniego zakresu usług porządkowych zgodnych z ustaleniami z WSPÓLNOTĄ, pozwalającą na utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym;
 8. dokonywania kontroli technicznych budynku i znajdujących się w nim instalacji zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności przeglądów ogólnobudowlanych (rocznych i pięcioletnich), kominiarskich, gazowych, skuteczności rezystencji instalacji elektrycznej;
 9. zgłaszanie na bieżąco usterek i awarii nieruchomości podlegających gwarancji oraz prawu rękojmi do wykonawców usług remontowych;
 10. zabezpieczenie bieżących napraw i konserwacji budynku, w szczególności pomieszczeń wspólnych, instalacji i urządzeń umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu oraz instalacji domofonowej;
 11. stały nadzór i kontrola nad wykonywaniem zleconych prac remontowych i przeglądów technicznych;
 12. zapewnienie usuwania awarii wraz z jej skutkami oraz kontrola ich wykonawstwa;
 13. nadzór nad realizowaniem umów o dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody i odbioru ścieków kanalizacyjnych, wywozu śmieci i innych zanieczyszczeń, obsługę konserwatorską nieruchomości oraz do kontroli prawidłowego wykonywania warunków umownych;
 14. reprezentacja i prowadzenie korespondencji w imieniu WSPÓLNOTY z właścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innymi podmiotami;
 15. prowadzenia na własny koszt korespondencji Zarządcy z WSPÓLNOTĄ;
 16. ubezpieczenia nieruchomości wg kryterium najkorzystniejszej oferty dla WSPÓLNOTY w ścisłym porozumieniu z jej Zarządem;
 17. reprezentowanie WSPÓLNOTY na zewnątrz, w tym w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i innych urzędach;
 18. bieżąca kontrola rachunku bankowego WSPÓLNOTY podstawowego oraz pomocniczego na wyodrębniony Fundusz Remontowy;
 19. lokowanie, w ścisłym porozumieniu z Zarządem, środków WSPÓLNOTY na atrakcyjnych lokatach terminowych i bezpiecznych funduszach inwestycyjnych;
 20. dokonywania terminowych płatności i rozliczeń WSPÓLNOTY poprzez rachunek bankowy;
 21. przy przejęciu nieruchomości proponujemy dokonanie ogólnej oceny technicznej obiektu, wraz z określeniem zużycia poszczególnych elementów nieruchomości;
 22. bieżąca kontrola użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem;
 23. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji nieruchomości: technicznej, finansowej, prawnej, eksploatacyjnej, w tym aktualnego wykazu właścicieli oraz ilości osób zamieszkujących w lokalach;
 24. prowadzenia dla nieruchomości pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z wszelkich innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, w sposób umożliwiający ustalenie wielkości przychodów tj. należnych opłat od właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz innych przychodów, wielkość kosztów zarządu nieruchomością wspólną a szczególności: wydatków na bieżącą eksploatację, wydatków na remonty i konserwację, opłat za dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody itp. mediów, opłat za utrzymanie czystości, wydatków z tytułu ubezpieczeń, a także stanu rozrachunków (należności i zobowiązań) wg poszczególnych dłużników lub wierzycieli i o takim stopniu szczegółowości danych, aby istniała możliwość skutecznego dochodzenia należnych WSPÓLNOCIE wpływów, oraz ustalenia aktualnego stanu środków pieniężnych;
 25. naliczania i doręczenie okresowych wymiarów opłat dla poszczególnych właścicieli, w rozbiciu na koszty zarządu nieruchomością wspólną, świadczenia oraz składek na Fundusz Remontowy;
 26. dokonywanie okresowych, rozliczeń poszczególnych właścicieli lokali, z świadczeń z zaliczek na media;
 27. przygotowywanie, na każdorazowy wniosek Zarządu, nie częściej niż raz na kwartał, informacji o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną i przychodach WSPÓLNOTY;
 28. pobieranie i egzekwowanie od właścicieli, płatnych na konto WSPÓLNOTY, miesięcznych opłat z tytułu zaliczek na poczet zarządu nieruchomości wspólną, świadczeń indywidualnych i Fundusz Remontowy;
 29. pobieranie i windykację należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości, bez sądowego ich dochodzenia;
 30. opracowanie statutu, regulaminów, uchwał, petycji, oświadczeń i innych formalnych dokumentów oraz aktów normatywnych WSPÓLNOTY regulujących jej działalność wg zaleceń Zarządu;
 31. opracowanie rocznych planów gospodarczych będących podstawą naliczeń zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej;
 32. składania Zarządowi/Członkom WSPÓLNOTY rocznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących zarządzanej nieruchomości, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, którego dotyczą;
 33. obsługa i opracowanie dokumentacji, zebrań WSPÓLNOTY, w tym rocznego zebrania zwoływanego w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, a także zebrań zwołanych na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej;
 34. prawidłowe zawiadamianie właścicieli lokali o zebraniach WSPOLNOTY, z zachowaniem terminów oraz wskazaniem treści zamierzonych zmian we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli;
 35. przygotowanie i prezentacja analiz wykonania założeń rocznego planu wpływów i wydatków utrzymania nieruchomości wspólnej z wskazaniem głównych generatorów kosztów;
 36. wydawania poświadczeń w zakresie zobowiązań finansowych związanych z własnością lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.

Wszelkie obowiązki zarządcy nieruchomości wynikajś z podpisanej umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną zawartą z WSPÓLNOTĄ oraz z obowiązków ustawowych, w tym w szczególności z Ustawy o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 z póź. zm).