Get Adobe Flash player

Kodeks Etyki

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
LICENCJONOWANYCH ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
POLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

1.

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przestrzegania prawa, norm wykonywania zawodu, zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem właściciela, zasad współżycia społecznego.

2.

W dążeniu do profesjonalnego wykonywania powierzonych obowiązków zarządca powinien stale doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe.

3.

Zarządca powinien powstrzymywać się od wszystkich zachowań, które mogłyby zaszkodzić opinii o zawodzie zarządcy a w szczególności dbać o swoją godność osobistą zwłaszcza w zakresie wykonywania czynności zarządzania nieruchomością .

4.

Zarządca powinien wykonywać powierzone obowiązki według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością .

5.

Zarządca nieruchomości nie powinien podejmować działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę.

6.

1. Zarządca nie powinien w sposób negatywny wyrażać swojej opinii o konkurencji. Stosunki między zarządcami powinny opierać się na zasadach koleżeństwa, wzajemnej lojalności i współpracy.
2. Zarządca nie powinien odmawiać pomocy osobom zmierzającym do uzyskania statusu zarządcy.

7.

Pozyskiwanie nieruchomości do zarządzania powinno polegać na zaprezentowaniu referencji i swojego profesjonalizmu, a nie na próbie podważania autorytetu innych zarządców lub nierzetelnego obniżania swojego wynagrodzenia.

8.

Klient zawierający umowę o zarządzanie nieruchomością z członkiem PFOZiAN ma prawo oczekiwać, że zarządca ten będzie postępował zgodnie z normami etycznymi przyjętymi przez Federację .

9.

Zarządca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej wszystko o czym dowiedział się w sprawach nieruchomości i jej właścicielu od momentu zawarcia umowy o zarządzanie. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy również po ustaleniu umowy o zarządzanie.

10.

Zarządca powinien aktywnie uczestniczyć w pracach organizacji zawodowych zarządców nieruchomości .

11.

Kodeks etyki zawodowej i standardy zawodowe winny stanowić załącznik do umowy o zarządzanie.