Get Adobe Flash player

Standardy zawodowe

PREAMBUŁA do STANDARDÓW ZAWODOWYCH oraz KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ
LICENCJONOWANYCH ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI POLSKIEJ FEDERACJI
ORGANIZACJI ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

Zawód zarządcy nieruchomości pojawił się na polskim rynku niedawno, usankcjonowany przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co prawda nie jest to w naszym kraju zawód zupełnie nowy, ale kojarzony był na ogół z węższym zakresem czynności, określanym jako administrowanie nieruchomościami.

Tymczasem rolą zarządcy jest aktywne zarządzanie majątkiem (kapitałem) właściciela, ulokowanym w nieruchomości. Zobowiązany jest on zatem do maksymalizacji wartości cudzego majątku i dochodów, a jednocześnie musi godzić sprzeczne nieraz interesy właściciela i użytkowników. Ta wielka odpowiedzialność spoczywająca na każdym zarządcy wymaga przestrzegania przepisów, które Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości postanowiła ująć w dwóch istotnych dokumentach: Standardach Zawodowych i Kodeksie Etyki Zawodowej Licencjonowanych Zarządców, które zostały przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Federacji w Warszawie w dniu 17 maja 2002r.

Uzyskanie licencji zawodowej z zakresu zarządzania nieruchomościami zobowiązuje zatem do przestrzegania przede wszystkim:

  • zasady profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu oraz zasady ustawicznego podnoszenia kwalifikacji,
  • zasady uczciwej konkurencji,
  • zasady prawidłowego gospodarowania majątkiem właściciela oraz zasad współżycia społecznego.

STANDARDY ZAWODOWE LICENCJONOWANYCH ZARZĄDCÓW
NIERUCHOMOŚCI POLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI
ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

1.

Podstawowym obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych związanych z nieruchomościami i wykonywaniem czynności zawodowych.

2.

Głównym celem działalności zarządcy jest profesjonalne zarządzanie majątkiem właściciela.

3.

1.Wypełniając powierzone obowiązki, zarządca powinien w pierwszej kolejności realizować cele wyznaczone przez właściciela nieruchomości, jeżeli nie są one sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.
2.Profesjonalizm zarządcy może również przejawiać się w sugerowaniu właścicielowi modyfikacji określonych przez niego celów.
3.Zarządzając majątkiem właściciela, zarządca powinien dążyć do sukcesywnego podnoszenia realnej wartości nieruchomości.

4.

Głównym przedmiotem działalności zarządcy jest świadczenie usług właścicielowi i użytkownikom nieruchomości.

5.

1. Podstawowym dokumentem regulującym obowiązki zarządcy wobec właściciela jest pisemna umowa o zarządzanie nieruchomością, precyzyjnie określająca prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności zarządcy.

2. Umowa o zarządzanie winna być sformułowana w sposób jasny, czytelny i zrozumiały dla osób nie znających szczegółowych zagadnień prawnych lub innych specyficznych dla środowiska zarządców.

6.

1. Z tytułu świadczonych usług zarządca powinien żądać od właściciela nieruchomości wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy i przyjętych na siebie obowiązków.

2. Wynagrodzenie winno odzwierciedlać również zakres odpowiedzialności zarządcy .

7.

Zarządca nie powinien podejmować się wykonywania czynności z zakresu praktyki zawodowej, które wykraczałyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe, a w szczególności byłyby sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

8.

W zakresie swojej działalności , zarządca winien oferować profesjonalną sprawozdawczość - głównie w zakresie finansowym.

9.

Zarządca winien ubezpieczyć swoją działalność w zakresie świadczonych usług.

10.

Zarządca nie powinien przyjmować od klienta , a w szczególności od najemców lub innych osób trzecich , jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych w związku z wykonywanymi czynnościami poza wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

11.

Zarządca nie powinien podejmować decyzji z zakresu praktyki zawodowej w stosunku do zarządzanej nieruchomości jeżeli prowadziłoby to do konfliktu interesów - osobistego i klienta.

12.

W konfliktach lub spornych sytuacjach pomiędzy właścicielami nieruchomości zarządca powinien zachować neutralność.

13.

W toku wykonywania obowiązków, zarządca ma obowiązek doskonalenia swoich kwalifikacji. Dotyczy to szczególnie umiejętności organizatorskich, sztuki negocjowania umów oraz godzenia różnych interesów stron związanych z nieruchomością.

14.

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do należnego zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji nieruchomości, a gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych właściciela winno odbywać się poprzez rachunek bankowy.

15.

1. Jeżeli z umowy o zarządzanie nie wynika taki obowiązek - to na żądanie właściciela, za stosownym wynagrodzeniem, zarządca winien sporządzić plan zarządzania nieruchomością zawierający przynajmniej następujące składniki :

  1. Identyfikacja celów właściciela;
  2. Analiza aktualnego stanu fizycznego i ekonomicznego nieruchomości;
  3. Analiza rynku w odpowiednim zakresie;
  4. Lista alternatywnych rozwiązań, które winny prowadzić do realizacji celów;
  5. Analiza, szczególnie ekonomiczna, zaproponowanych alternatyw;
  6. Rekomendacja dla właściciela odnośnie wyboru konkretnych działań lub ewentualnej modyfikacji założonych celów.

2. Jeżeli będzie to możliwe, zarządca powinien brać udział, wraz z inwestorem, w planowaniu i realizacji inwestycji mającej na celu powstanie nieruchomości budynkowej lub jej modernizacji.

16.

Zarządca powinien stale dbać o dobry stan techniczny i estetykę nieruchomości , wprowadzać udogodnienia dla najemców , zapewnić odpowiednie warunki stanowiące o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji nieruchomości.

17.

W dążeniu do profesjonalnego świadczenia usług zarządzania, zarządca musi na bieżąco śledzić procesy zachodzące na rynku nieruchomości, identyfikować tendencje rynkowe, ceny najmu powierzchni mieszkalnych i użytkowych, relacje pomiędzy podażą i popytem na oferowane i wykorzystywane nieruchomości.