Get Adobe Flash player

Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 

 

 

Wspólnoty mieszkaniowe w formie uchwały powołują jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. Za pełnienie wyżej wymienionej funkcji wspólnoty mieszkaniowe mogą ustalić wynagrodzenie dla członków zarządu.

Podstawową zasadą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana updof) jest powszechność opodatkowania, która polega na tym, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 updof zwolnieniem z opodatkowania zostały objęte jednak diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

W orzecznictwie i doktrynie utrwalił się pogląd, że o pełnieniu obowiązku obywatelskiego można mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych.

W związku z powyższym wypłacane kwoty z tytułu członkostwa zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być utożsamiane ze świadczeniem otrzymywanym przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. Członkowie zarządu uzyskujący dochody w postaci diet z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie korzystają więc ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 updof.

Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zatem zakwalifikować jako „przychód z innego źródła" w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 updof, nie odpowiada ono bowiem definicji żadnego z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 updof. Wynagrodzenia tego nie można również uznać za należność z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, skoro podstawą pełnienia obowiązków jest wybór, a nie umowa. Zgodnie z art. 13 pkt 7 updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest przychodem zdefiniowanym w wyżej wymienionym art. 13 pkt 7 updof, gdyż wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, a wskazany przepis dotyczy przychodów członków zarządu osób prawnych. Wyżej opisane wynagrodzenie nie jest również przychodem określonym w art. 12 updof, który definiuje przychody z wynagrodzenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi. Pracownikiem zaś zgodnie z art. 12 ust. 4 updof jest osoba pozostająca w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

W związku z tym wynagrodzenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej należy zakwalifikować jako „przychód z innych źródeł", w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 updof.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że skoro wypłacane członkom zarządu wspólnoty wynagrodzenia nie są świadczeniami określonymi w art. 13 oraz w art. 12, nie można również zastosować kosztów przewidzianych przez ustawodawcę dla wyżej wymienionych źródeł przychodów, to jest dla przychodów wymienionych w art. 13 - kosztów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 4 i 5, a dla przychodów wymienionych w art. 12 - kosztów określonych w art. 22 ust. 2 updof.

Zatem w ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń. Członek zarządu nie ma także obowiązku w ciągu roku wpłacania zaliczek na podatek od tego wynagrodzenia, nie ma też obowiązku składania w organie podatkowym deklaracji PIT. Po upływie roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Kwoty wykazane w informacji PIT-8C podatnik ma obowiązek uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, łącząc z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Reasumując, wynagrodzenia otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej powołanych na podstawie art. 20 ustawy o własności lokali, do kierowania sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowania jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: www.podatki.biz.pl